Terms & Conditions
Poniższe warunki i postanowienia zwane dalej WiP, które mogą być sporadycznie zmieniane, mają zastosowanie do wszystkich naszych usług, które są dostępne bezpośrednio lub pośrednio (przez naszych dystrybutorów) na naszej stronie internetowej, mailowo lub telefonicznie.

Wchodząc, przeszukując oraz korzystając z naszej strony internetowej i/lub dokonując rezerwacji potwierdzają Państwo, że przeczytali, zrozumieli i zaakceptowali poniższe warunki i postanowienia (włącznie z oświadczeniem o ochronie prywatności).

2. W przypadku kiedy dwoje albo osób rezerwuje tą sama usługę, lub usługa jest rezerwowana w imieniu osób trzecich, osoba rezerwująca (klient) wystepuje jako agent wszystkich osób które będą podróżować (pasażerów) i akceptuje WiP w imieniu wszystkich i każdego pasażera.

3. W przypadku rezerwacji telefonicznej, klient akceptuje WiP.

4. Treść stron internetowych naszego serwisu jest przeznaczona dla osób pełnoletnich. Musisz mieć skończone 18 lat aby móc rezerwować nasze usługi.

5. Dokonując rezerwacji potwierdzają Państwo, że przeczytali, zrozumieli i zaakceptowali poniższe warunki i postanowienia (włącznie z oświadczeniem o ochronie prywatności). Na tym etapie otrzymają Państwo Zamówienie Rezerwacyjne. Jeśli nasza firma będzie w stanie wykonać żądaną usługę otrzymaja Państwo drogą e-mail Voucher Transportowy. W przypadku kiedy nie będziemy w stanie zrealizować tej usługi otrzymaja Państwo drogą e-mail odrzucenie zamówienia. Voucher Transportowy zawiera szczegóły Waszego zlecenia i swój niepowtarzalny numer seryjny. Do obowiązków klienta należy sprawdzić zgodność danych, przed rozpoczęciem podróży i poinformowac nas w przypadku niezgodności. Voucher należy okazać kierowcy na żądanie.

6. Email potwierdzający (Voucher Transportowy) jest równocześnie biletem. Voucher należy okazać kierowcy lub osobie odpowiedzialnej na żądanie jadąc zarówno w jedną jak i w drugą stronę. Zamówienie Rezerwacyjne nie jest ważnym biletem.

7. Klient podróżujący tylko z bagażem podręcznym, jako pasażer odprawiany w pierwszej kolejności musi poinformować nas o tym fakcie w czasie składania rezerwacji

8. Anulacja rezerwacji musi zostać dokonana drogą email bezpośrednio do naszego biura rezerwacyjnego i jest ważna dopiero po potwierdzeniu. Do obowiązków klienta należy poinformowanie naszego biura rezerwacyjnego jeśli nie otrzymał potwierdzenia anulacji.
Anulacja powinna nastąpić nie później niż 3 dni przed planowaną usługą.
Zastrzegamy sobie prawo anulacji rezerwacji w dowolnym momencie, jeśli przewidujemy trudności z wykonaniem usługi na należytym poziomie.

9. Wszystkie uwagi odnośnie usług zarezerwowanychj poprzez naszą stronę internetową powinny być kierowane drogą email bezpośrednio do naszego biura rezerwacyjnego. Dopełnimy wszelkich starań aby rozpatrzyć Państwa sprawę w ciągu 28 dni od zawiadomienia.
Jakiekolwiek skargi i wnioski o zwrot kosztów muszą zostać przesłane drogą email, nie później niż miesiąc kalendarzowy po wykonaniu usługi. Skargi traktujemy bardzo poważnie i zbadamy każdą sprawę dogłębnie.Prosimy o przesłanie kompletnych informacji takich jak (data, godz., miejsce, numer kierowcy, powody reklamacji)

10. Pasażerowie mogą przewozić jedna sztukę bagażu takiego jak walizka na osobę.
Pasażerowie podróżujący do kurortów narciarskich mogą przewozić jeden komplet narciarski lub snowboard na osobę.
Zastrzegamy prawo pobierania dodatkowej opłaty za niezadeklarowany ponadwymiarowy bagaż i nadbagaż lub odmowy wykonania usługi w przypadku niezadeklarowanego ponadwymiarowego bagażu i nadbagażu.
Każdy ponadwymiarowy bagaż i nadbagaż musi zostać zadeklarowany w czasie rezerwacji.
Prosimy o informację jeśli chcą Państwo podróżować z deskami surfingowymi, rowerami, klatkami dla zwierząt, wózkami golfowymi i innymi ponadwymiarowymi rzeczami.
Procedura ta ma na celu dobrać odpowiedni samochód zdolny pomieścić wszystkich podróżnych i ich bagaż.

11. Wszystkie bagaże powinny być wyrażnie oznaczone nazwiskiem właściciela i miejscem przeznaczenia.

12. Marka, model, typ i kolor pojazdu może różnic sie od tego na zdjęciach internetowych.


13. Dopełnimy wszelkich starań aby spełnic Państwa życzenia dołączone do zamówienia w oknie Życzenia Specjalne

14. Wszystkie pojazdy są ubezpieczone od odpowiedzialnoći cywilnej i nieszczęśliwych wypadków zgodnie z przepisami krajowymi. Bagaż, traktowany ze szczególną ostrożnością jest jednak przewożony na wyłączna odpowiedzialność klienta i jakiekolwiek roszczenie wynikające z uszkodzenia przewożonego bagażu nie będzie honorowane. Podróżnych uprasza się o sprawdzenie ubezpieczenia turystycznego.

15. Jest wyłącznym obowiązkiem klienta dostarczyć pełny i aktualny adres odbioru i przeznaczenia. Jeśli dostarczony adres jest niekompletny albo niezgadza się z wybrana trasą klient zostanie dowieziony do Centralnej Informacji Turystycznej wybranego miasta.

16. Jest wyłącznym obowiązkiem klienta dostarczyć pełny i aktualny numer telefonu pasażera łącznie z międzynarodowym numerem kierunkowym kraju.
Jest wyłącznym obowiązkiem klienta odczytac wiadomości wysłane przez na 24 h przed wyjazdem. Czas odjazdu może ulec zmianie z powodu warunków atmosferycznych, natężenia ruchu itp. Jeśli pasażer nie może dostarczyc numeru kontaktowego jest wyłącznym obowiązkiem klienta dostarczyć pełny i aktualny numer telefonu hotelu w którym jest zameldowany. Wszelkie zmiany godziny odjazdu będą przekazane SMSem lub telefonicznie pod wskazanym numerem telefonu.
Jeśli ani numer telefonu komórkowego, ani numer telefonu hotelowego nie został przekazany jest wyłącznym obowiązkiem klienta zadzwonic pod numer wskazany na voucherze w celu potwierdzenia godziny odjazdu. Niedopełnienie obowiązku sprawdzenia przekazanych wiadomości może spowodować utrudnienia a jakiekolwiek roszczenie wynikające z tego tytułu nie będzie honorowane. Jeśli przekazałeś numer kontaktowy i nie dotarła do Ciebie żadna wiadomość Twój odbiór odbędzie się zgodnie z instrukcjami z Vouchera Transportowego.

17. Wszelkie zmiany rezerwacji muszą zostać dokonane drogą email bezpośrednio do naszego biura rezerwacyjnego nie później niż 3 dni przed planowaną usługą. Wszelkie zmiany są uzależnione od dostępności i podlegają opłata manipulacyjnym.

18. Pasażerowie nie moga przewozić alkoholu w celu spożycia w pojeździe.

19. Zastrzegamy sobie prawo (przkazujemy je również naszym kierowcą) do odmowy przewozu osób będących pod wpływem alkoholu, narkotyków i osób których zachowanie może stanowić zagrożenie dla kierowcy i/lub pojazdu i/lub innych podróżnych i/lub innych użytkowników dróg. Zastrzegamy sobie prawo do przerwania podróży według naszego uznania jeśli zachowanie któregokolwiek z podróżnych zakłóca spokój w jakikolwiek sposób i/lub stanowi zagrożenie dla kierowcy i/lub pojazdu i/lub innych podróżnych i/lub innych użytkowników dróg.

20. Wszelkie koszty poniesione przez nas a spowodowane przez pasażera muszą być naprawione przez pasażera.


21. Palenie jest zabronione w naszych pojazdach.

22. Wszystkie przewozy są wykonywane w systemie od drzwi pod drzwi jeśli sieć dróg na to pozwala. Jest kilka adresów gdzie wjazd pojazdów mechanicznych jest ograniczony. W takich wypadkach przewóz odbywa się do ustalonego miejsca.

23. W czasie składania zamówienia na Transfer Łączony Rozkładowy klient wybiera godzine odjazdu według rozkładu jazdy. W przypadku spóźnienia pojazd nie będzie czekał. W takim wypadku pasażer może wykorzystać bilet w kolejnym pojeździe jadącym na tej samej trasie.

24. W przypadku rezerwacji Transferu Łączonego,gdy pasażer jest spóźniony kierowca będzie czekał 30 minut licząc od rozkładowego czasu lądowania. Po tym czasie pojazd odjeżdża bez pasażera i pasażer nie ma prawa do zwrotu niewykorzystanego biletu. W przypadku opóźnienia lotu jest wyłącznym obowiązkiem klienta poinformować nas o tym kontaktując się z nami pod wskazanym na voucherze numerem. Informacja o opóźnieniu powinna zostać przesłana niezwłocznie.

25. W przypadku rezerwacji Transferu Prywatnego,gdy pasażer jest spóźniony kierowca będzie czekał 60 minut licząc od rozkładowego czasu lądowania. Po tym czasie pojazd odjeżdża bez pasażera i pasażer nie ma prawa do zwrotu niewykorzystanego biletu. Za dodatkową opłatą pasażer może wydłużyć okres oczekiwania kontaktując się z nami telefoniczne pod wskazanym na voucherze numerem.

26. W przypadku odwołania lotu lub zmiany godziny przylotu pasażer podróżujący Transferem Łączonym lub Transferem Łączonym Rozkładowym będzie mógł podróżować następnym kursem.

27. Dopełnimy wszelkich starań aby pasażer podróżował komfortowo zgodnie z czasem przejazdu wskazanym na voucherze, jednakże nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienie wynikające ze zdarzeń i okoliczności będących poza nasza kontrolą. Podróżnych uprasza się o sprawdzenie warunków dodatkowego ubezpieczenia turystycznego. Poniżej lista przykładowych zdarzeń lub okoliczności które mogą mieć wpływ na czas przejazdu:
• Wypadek powodujący opóźnienie
• Ograniczenia ruchu
• Warunki pogodowe, siła wyższa
• Błędne dane dostarczone przez klienta
• Kontrola Policji lub innych uprawnionych władz
• Wandalizm i/lub terroryzm
• Nieprzewidziane natężenie ruchu
• Działania osób trzecich takie jak roboty drogowe
• Problemy powodowane przez innych podróźnych
• Inne okoliczności mające wpływ na bezpieczeństwo pasażerów i podróży

28. Ani my, ani żaden z naszych partnerów i podwykonawców nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z
(i) Winy klienta lub jego towarzyszy podróży
(ii) winy osób trzecich nie związanych z wykonywaniem usługi
(iii) winy osób trzecich nie działających w naszym imieniu
(iv) wypadków i okoliczności których nie mogliśmy przewidzieć ani którym nie mogliśmy zapobiec wliczjąc w to (ale nie ograniczjąć do) wystąpienie siły wyższej.
(v) jakiekolwiek niezgodności związane z (opisowymi) informacjami (włącznie z cenami, dostępnością i klasyfikacją),
(vi) jakiekolwiek poniesione przez Państwa (bezpośrednie, pośrednie lub retorsyjne) szkody, straty lub koszty, zgodne z, wynikające z lub związane z korzystaniem, niemożnością skorzystania lub opóźnieniami na naszej stronie internetowej

29. Ani my, ani żaden z naszych partnerów i podwykonawców nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek retorsyjne, wyjątkowe, bezpośrednie lub pośrednie szkody i straty w produkcji, utratę zysków, utratę przychodów, utratę kontraktu, utratę lub uszczerbek na dobrej woli lub reputacji, szkodę całkowitą


30. Zgodnie z ograniczeniami zawartymi w niniejszych warunkach i postanowieniach, w przypadku usług przedpłaconych jesteśmy odpowiedzialni jedynie za pokrycie bezpośrednich szkód, które faktycznie Państwo ponieśli w związku z nie wywiązaniem się przez nas z obowiązku dotyczącego dostarczenia usług, których łączna suma wynosi równowartość całkowitego kosztu Państwa rezerwacji przedstawionego w e-mailu potwierdzającym rezerwację.

31. Usługi zakupione za pośrednictwem naszej strony będą wykonane na najwyższym poziomie zgodnie z naszymi najlepszymi umiejętnościami, posiadana wiedzą i doświadczeniem.
Dopełniamy wszelkich starań aby oferta przedstawiona na naszych stronach była aktualna i wolna od błędów, zastrzegamy sobie jednak prawo do poprawienia błędów zanim rezerwacja zostanie potwierdzona.

32. Warunki i Postanowienia mogą być sporadycznie zmieniane i uaktualniane. Aktualna wersja będzie zawsze dostępna na naszych stronach. Należy regularnie sprawdzać WiP. Warunki które mają zastosowanie do Państwa zlecenia to te które były aktualne w chwili rezerwacji.

33. Działamy według najwyższych standardów etycznych, zgodnie z obowiązującym prawem i szanujemy Państwa prywatność. Nigdy nie ujawniamy Państwa danych osobowych podmiotom trzecim bez Państwa zgody. Państwa adres email będzie użyty tylko do kontaktu odnośnie rezerwacji i Państwa zapytań do nas.
Możecie Państwo sprawdzić jaki informacje posiadamy wysyłając do nas zapytanie. W przypadku jakichkolwiek niezgodności dane zostana natychmiast skorygowane lub usunięte.
Dane osobiste które przechowujemy są zabezpieczone zgodnie z prawem.

34. Nasza firma nie przechowuje ani nie przetwarza danych karty kredytowej. Korzystamy z usług specjalistycznych firm zewnętrznych.

35. Żaden z zapisów WiP nie może ograniczać praw konsumenckich.

36. Poniższe Warunki i Postanowienia, jak również dostarczane przez nas usługi podlegają regulacjom prawnym obowiązującym w Polsce. Wszystkie spory wynikające z poniższych ogólnych warunków i postanowień, jak również w związku z dostarczanymi przez nas usługami będą rozstrzygane wyłącznie przez odpowiedni sąd w Polsce.

SZYBKA WYCENA

Cena dla:
Jadę z:
Jadę do:
Wycieczka:
Liczba osób:
Cena od:
0 zł
cena za kurscena za osobę
 
Akceptujemy karty kredytowe

BESTSELERY

od 99 zł
Obóz koncentracyjny Auschwitz
od 99 zł
Kopalnia Soli Wieliczka
od 239 zł
Zakopane
od 172 zł
Wadowice, Kalwaria i Łagiewniki